Årsregnskab

Værd at vide om årsregnskaber

Hvordan er reglerne for udarbejdelse af årsregnskab?

Reglerne om aflæggelse af årsrapport fremgår af årsregnskabsloven, der er opbygget efter en såkaldt ”byggeklodsmodel”, hvor kravene til årsrapporten varierer efter virksomhedens størrelse og juridiske form, se skemaet nedenfor. Når 2 ud af nedenstående 3 grænser overskrides eller ikke overskrides i to på hinanden følgende år, sker der skift af regnskabsklasse.


Kravene til indregningsmetoder, noteoplysninger og erklæring fra revisor er generelt mere omfattende jo større virksomheden er.

Virksomhederne kan dog systematisk og konsekvent tilvælge bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

I skemaet nedenfor kan du se sammenhængen mellem regnskabsklasse og størrelse og den erklæring, der som minimum skal vælges.


Krav til årsregnskaber for personlige virksomheder

Regnskabsklasse A omfatter personligt drevne virksomheder. Personligt drevne virksomheder har ikke pligt til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, men hvis de frivilligt vælger at aflægge årsrapport, som anvendes overfor tredjemand, skal de (mindst) følge kravene til virksomheder i regnskabsklasse A. Årsrapporter for klasse A virksomheder er omfattet af de grundlæggende krav om, at årsregnskabet skal være retvisende og overholde en række grundlæggende forudsætninger om periodisering mv. og den valgte regnskabspraksis for de enkelte regnskabsposter skal være beskrevet.

Årsregnskabet skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen.

 

Krav til årsregnskaber for selskaber

Der skal årligt indberettes et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabsregnskaberne er offentligt tilgængelige og kan hentes på virk.dk.

Som udgangspunkt skal der udarbejdes en årsrapport med beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, eventuel erklæring fra revisor, ledelsespåtegning og -beretning samt resultatopgørelse og balance med noter.

Mikrovirksomheder kan dog undlade af afgive oplysninger om bl.a. anvendt regnskabspraksis. Det må dog anbefales, at denne undtagelsesmulighed ikke udnyttes, idet beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis er grundlaget for læsning af årsregnskabet og regnskabslæser vil mangle denne information. Holding- og investeringsselskaber kan ikke anvende lempelserne for mikrovirksomheder.

 

SKAT's krav til selvangivelsen og årsregnskabet

Mindre virksomheder skal ikke sende deres regnskab ind sammen med selvangivelsen men i stedet udfylde et afsnit om regnskabsoplysninger på selvangivelsen. SKAT indkalder regnskabet, hvis de mener, de har brug for det. Det regnskab, der skal sendes ind, skal opfylde nogle mindstekravsbekendtgørelsen.

Hvis der udarbejdes en årsrapport opgøres den skattepligtige indkomst med udgangspunkt i årsrapportens resultat reguleret for forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige indregningsmetoder mv. i et skattebilag, der herudover indeholder specifikationer til regnskabsposterne i årsrapporten.