Omstrukturering

Er din virksomhedsstruktur optimal?

Hvad er dit behov?

Hvis du påtænker at ejerskifte uden for familien bør en selskabs- og Holding etablering altid overvejes i god tid.

Ved omstrukturering tilpasses ejer- eller virksomhedsstrukturen et givet formål.

Ofte anvendes omstrukturering som led i en klargøring af virksomheden til et ejer- eller generationsskifte og/eller en risikominimering.

Som et –hyppigt anvendt - eksempel kan nævnes en Holdingetablering, der muliggør en udskydelse af beskatningen af provenuet ved salg af virksomheden til det tidspunkt, hvor det tages ud til privat forbrug. Holdingetableringen medfører samtidigt en risikominimering, idet det gør det muligt løbende at udlodde overskud skattefrit til holdingselskabet og dermed bringe midlerne uden for datterselskabskreditorernes rækkevidde.

Et andet eksempel er en spaltning, hvor forskellige aktiviteter spaltes ud i hvert sit datterselskab. På den måde sikrer man, at økonomiske problemer i et af selskaberne ikke bringer de øvrige selskaber i økonomisk uføre.

Der er selskabsretligt en række værktøjer, der kan bringes i anvendelse, når omstruktureringen skal gennemføres.

Værktøjer:

  • Virksomhedsomdannelse (selskabsstiftelse ved apportindskud af personlig virksomhed i et selskab)

  • Aktieombytning (holdingetablering)

  • Fusion


  • Spaltning

  • Tilførsel af aktiver (selskabsstiftelse ved apportindskud af et selskabs aktiviteter i et selskab)


Omstruktureringer


Alle ovennævnte omstruktureringer kan gennemføres skattefrit under visse betingelser. Fx kræver en skattefri aktieombytning, at der i en periode på tre år efter aktieombytningen, det såkaldte Holdingkrav.


De enkelte omstruktureringer kan kombineres. Hvis et I/S med to ejere ønsker etableret en holdingstruktur skattefrit, kan det eksempelvis gennemføres på følgende måde:


  1. Virksomheden omdannes skattefrit til et selskab
  2. Der etableres en holdingstruktur ved en skattefri aktieombytning
  3. Det fælles holdingselskab spaltes skattefrit, således at hver ejer har sit eget selskab


Der er således uendeligt mange kombinationsmuligheder, og som regel kan man opnå den ønskede ejer- eller virksomhedsstruktur skattefrit.


Med skattefrit forstås, at selve transaktionen kan gennemføres skattefrit. De skattemæssige værdier vil blive overtaget af de modtagende selskaber mv., som omstruktureringen resulterer i. Der er derfor ikke reelt tale om skattefrihed men derimod en udskydelse af beskatningen til det tidspunkt, hvor midlerne trækkes ud i form af udbytte eller holdingselskabet mv. sælges.


Holdingkravet vil ofte være en betingelse for at gennemføre modellen. Det er derfor altid vigtigt at være i god tid og gennemføre omstruktureringen som minimum tre år før et påtænkt ejerskifte.


Til sidst skal det nævnes, at omstrukturering ikke altid er nødvendigt for at gennemføre et virksomhedssalg skattefrit. Et generationsskifte inden for familien kan som regel gennemføres skattefrit ved at anvende nogle skattemæssige successionsregler. I alle andre tilfælde bør en selskabs- og holdingetablering altid overvejes i god tid.


Overvejer du en omstrukturering, så lad os mødes til en uforpligtende snak. Sammen kan vi planlægge en optimal løsning, og efterfølgende kan vi hjælpe med at få den gennemført.


Få råd til tiden

  • At få lagt en plan for etablering af den optimale virksomhedsstuktur med lavest mulige skattebetaling, og


  • At gennemføre omstruktureringen