Moms og afgifter

Værd at vide om moms og afgifter

Forøg din virksomheds værdi


Når en potentiel køber skal vurdere din virksomheds værdi, vil det ske med udgangspunkt i den forventede fremtidige indtjening eller afkast fra virksomheden og den risiko, der er forbundet med virksomheden. En høj indtjening og få risici vil derfor betyde, at køber vil vurdere din virksomheds værdi relativt højt.

Du kan derfor forøge din virksomheds værdi ved at forøge indtjeningen og/eller begrænse risiciene.

 

1) Optimer indtjeningen

Du kan optimere din indtjening ved hjælp af interne analyser, fx af indtjeningen på virksomhedens forskellige produkter og ydelser og resultatet af salgsindsatsen mv.

Jo større midler, der er bundet i varebeholdninger, kundetilgodehavender, leverandørgæld og anden arbejdskapital, jo større beslag vil det lægge på ressourcer, der kunne have anvendt til udvikling af virksomheden og jo større vil virksomhedens finansielle omkostninger være. Det er derfor ofte muligt at forbedre virksomhedens driftsmæssige resultater markant ved at reducere pengebindinger i virksomhedens arbejdskapital fx ved at have effektive kundegodkendelses- og rykkerprocedurer og have procedurer, der sikrer at der kun indkøbes lagervarer i et omfang, der modsvarer kundernes behov.

Du kan læse mere om, hvordan vi som en integreret del af arbejdet med din virksomheds årsrapport kan hjælpe dig med at udarbejde en benchmarking-analyse af indtjeningen og arbejdskapital, så du kan sammenligne din virksomheds performance med branchens og identificere potentielle forbedringsmuligheder her.

 

2) Reducer risikoen

KUNDERNE

Det er ofte både vanskeligt og omkostningskrævende at skaffe nye kunder, og derfor er det vigtigt at både at vælge effektive salgskanaler og salgsindsatser samt at yde en god service overfor eksisterende kunder, så de ikke forsvinder.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at kundeporteføljen ofte er den væsentligste faktor, når en virksomheds værdi skal vurderes.

Køber vil have fokus på muligheden for at fastholde og udvikle kundekredsen og følgende forhold vil påvirke købers opfattelse af risiciene vedr. kunderne:


LEVERANDØRERNE

Ligesom det er tilfældet med kunderne, kan afhængighed af enkelte leverandører indebære en stor risiko og indkøbene bør derfor så vidt muligt være spredt på flere leverandører.


MEDARBEJDERE

Hvis køber ikke vurderer, at det muligt at fastholde virksomhedens nøglemedarbejdere vil det ofte være en deal-breaker. 

Derfor vil det ofte være et væsentligt element i overdragelsen, at køber får en sikkerhed for at nøglemedarbejder kan fastholdes.

Du skal derfor så vidt muligt gøre din virksomhed uafhængig af dig og nøglemedarbejdere ved at involvere andre i ledelsen og kundekontakten og udbrede viden og skriftlig at dokumentere væsentlige informationer om kunder, produkter og interne processer.

Hvis du står alene for ledelsen, kundekontakten og al væsentlig viden, kan virksomheden i princippet være umulig at sælge.


JURIDISKE FORHOLD

Hvis virksomhedens produkter eller indtjening ikke er tilstrækkeligt beskyttet, kan det være påvirke købers vurdering af virksomheden markant. Det er derfor vigtigt, at der er styr på produktbeskyttelse og rettigheder, forsikring vedr. produktansvar mv., kontrakter med medarbejdere, kontraktsbetingelser i aftaler med kunder og leverandører, herunder klausler, der begrænser erstatningsansvar.


DOKUMENTATION AF ØKONOMI

Jo bedre du kan dokumentere den historiske indtjening, og herunder indtjeningen på de forskellige produkter og ydelser, og jo bedre du er til at budgettere resultatet af din virksomheds aktiviteter, jo mere vil det understøtte købers vurdering af den fremtidige indtjening. Det er derfor vigtigt at have styr på bogføringen og budgetterne.