Erklæringer

Få råd til tiden

Erklæringer skal matche dine samarbejdspartneres behov for et troværdigt ægteskab

Vælg omhyggeligt din revision

 • Afgiver revisor en assistanceerklæring står han kun inde forfor, at regnskabet er opstillet korrekt på grundlag af bogføringen og revisor kan derfor ikke afgive udtale sig om, hvorvidt regnskabet er retvisende og fejlbehæftet. Regnskabets troværdighed øges derfor kun ganske lidt men Assistanceerklæringen er til gengæld relativt billig.  

 • Ved en revision foretager revisor en kontrol af væsentlige varelagres fysiske tilstedeværelse og undersøgelser vedr. varelagerets ukurans mv. og revisor kan derfor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed. Da denne revision indebærer store krav til omfanget af arbejdshandlinger og dokumentation er denne erklæringsform til gengæld også relativt dyrere.

 • Du får altså, hvad du betaler for, og du skal vælge erklæring ud fra din virksomheds interessenters behov for sikkerhed, herunder især banker, investorer, leverandører, kunder. Hvis årsrapporten ikke anvendes af eksterne interessenter, giver det ikke mening at betale for en revisionserklæring. Hvis din virksomhed er afhængig af bankfinansiering, så bør du som minimum forhøre dig hos din bank før du fravælger revisionen, idet manglende revision kan medføre forøgede 

 • Hvis du driver virksomhed i personligt regi, hæfter du personligt for gælden, og banken og leverandører mv. vil derfor ofte lægge mindre vægt på din virksomheds årsregnskab.

 • Hvis du derimod driver virksomhed i selskabsform og har en større kassekredit, så bør du spørge banken til råds, inden du fravælger revisionen. Hvis selskabet ikke har behov for bankfinansiering og du ikke vurderer, at kunder eller leverandører lægger megen vægt på årsregnskabet, så vil det derimod være oplagt at fravælge revisionen. Det er altså et spørgsmål om at opveje den merpris, du skal betale for en højere grad af sikkerhed i erklæringen, mod de fordele som du vil opnå med den højere sikkerhed.

 • Her kan du læse mere om lovkravene årsregnskaber, revisorerklæringer og vores branchebenchmark.

Hvad er dit behov

Der findes 4 typer erklæringer, du kan vælge imellem

Assistance- og reviewerklæringen kan kun vælges af meget små selskaber, dvs. selskaber, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser:

Udvidet gennemgang kan kun vælges af små selskaber, dvs. selskaber, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser:

 1. Regnskabsassistance (erklæring uden sikkerhed)
 2. Review (begrænset sikkerhed)
 3. Udvidet gennemgang (udvidet sikkerhed)
 4. Revision (høj grad af sikkerhed)


 1. En balancesum på 4 mio. kr.,
 2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12.


 1. En balancesum på 44 mio. kr.,
 2. en nettoomsætning på 89 mio. kr. og
 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50.Få råd til tiden


Ordentlige aftaler

Vi vil indgå en aftale med dig om leveringen af den dokumentation, vi skal bruge som grundlag for vores erklæring, og du vil få en materialeliste, der konkret specificerer den aftalte arbejdsfordeling. Jo mere arbejde, du vælger at udføre selv, jo billigere en løsning kan vi tilbyde dig.

Ordentlig Rådgivning

Vi kan tilbyde dig rådgivning om valg af den erklæring, der passer bedst til din virksomhed.

Sikker revision

Vi anvender et standardiseret og fleksibelt kvalitetssikringssystem, der sikrer en effektiv og målrettet udførelse og dokumentation af planlægning og udførelsen af de arbejdshandlinger.