Erklæringer

Værd at vide om erklæringer

Hvilke krav stiller lovgivningen til revisorerklæringen på årsregnskabet?


Når en virksomheds interessenter skal vurdere virksomhedens økonomi indgår årsrapporten ofte som et centralt dokument. Udfordringen er, at virksomheden for at fremstå så godt som muligt, kan have incitamenter for at ”pynte ” på tallene og det er netop her, at vi som revisorer kommer ind i billedet. Som afhængig revisor går vi ind og udfører undersøgelser, for at kunne opnå sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende og uden væsentlige fejl. Revisor sikrer altså, at regnskabet er troværdigt, så virksomhedens interessenter kan stole på regnskabet.

Der findes 4 typer erklæringer:


  1. Regnskabsassistance (erklæring uden sikkerhed)
  2. Review (begrænset sikkerhed)
  3. Udvidet gennemgang (udvidet sikkerhed)
  4. Revision (høj grad af sikkerhed)


Forskellen mellem de forskellige erklæringsformer er omfanget og arten af de arbejder, revisor skal udføre og dermed også den grad af sikkerhed, som revisorerklæringen giver. Ved en revision foretager revisor en kontrol af væsentlige varelagres fysiske tilstedeværelse og undersøgelser vedr. varelagerets ukurans mv. og revisor kan derfor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed. Hvis revisor afgiver en assistanceerklæring, står han derimod kun på mål for, at regnskabet er opstillet korrekt på grundlag af bogføringen og revisor kan derfor ikke afgive udtale sig om, hvorvidt regnskabet er retvisende og fejlbehæftet. Det siger derfor sig selv, at regnskabslæser, fx banken, vil vurdere risikoen i engagementet noget forskelligt alt afhængigt af, om vurderingen sker på grundlag af en assistanceerklæring eller en revisionspåtegning og det kan i sidste ende være afgørende for dine muligheder for at opnå en bankfinansiering eller du kan risikere en højere rente på din kassekredit.


Du skal vælge erklæringen ud fra din virksomheds interessenters behov for sikkerhed, herunder især banker, investorer, leverandører, kunder. Det må antages, at valget af erklæring normalt ikke har afgørende betydning for SKAT.


Hvis du driver virksomhed i personligt regi, hæfter du personligt for gælden, og banken og leverandører mv. vil derfor ofte lægge mindre vægt på din virksomheds årsregnskab.

Hvis du derimod driver virksomhed i selskabsform og har en større kassekredit, så bør du spørge banken til råds, inden du fravælger revisionen. Hvis selskabet ikke har behov for bankfinansiering og du ikke vurderer, at kunder eller leverandører lægger megen vægt på årsregnskabet, så vil det derimod være oplagt at fravælge revisionen. Det er altså et spørgsmål om at opveje den merpris, du skal betale for en højere grad af sikkerhed i erklæringen, mod de fordele som du vil opnå med den højere sikkerhed.


Mulighederne er mange, når du skal vælge, hvilken revisorerklæring selskabets årsregnskab skal have.


Nu du vælger erklæringen til din virksomheds årsregnskab, er det vigtigt, at være opmærksom på, hvem der læser regnskabet. Revisor tilfører gennem sin erklæring troværdighed til regnskabet og en besparelse ved fravalg af revision er ikke meget værd, hvis det til gengæld betyder, at banken sætter kassekreditrenten op for at imødegå den øgede risiko forbundet med årsregnskabet. Spørg derfor banken eller andre eksterne interessenter, fx investorer eller væsentlige leverandører m.v., inden valg af erklæring foretages.


Omvendt vil det ikke være hensigtsmæssigt at vælge revision, hvis du reelt er den eneste, der læser årsregnskabet. Da vil de ekstra omkostninger forbundet med revisionen som udgangspunkt være spildte. Skat har selvfølgelig altid en interesse i års- og skatteregnskabet, men det er vores opfattelse, at SKAT primært kigger på, om revisor har assisteret med udarbejdelse af skatteregnskab og selvangivelse. Det er derfor ikke vores opfattelse, at fravalg af revision medfører en øget risiko for, at selskabet udvælges til en ligningsmæssig gennemgang.


Du kan se de opgaver, revisor udfører og den grad af sikkerhed regnskabet tilføres samt hvem der kan vælge de forskellige erklæringsformer i skemaet nedenfor.


*) Det vil ofte være aftalt, at revisor af hensyn til kundens sikkerhed for, at bogføringen er korrekt, foretager en kontrol af bogføringen og den skatte- og momsmæssige behandling af virksomhedens bilag.

**) For at sikre et korrekt regnskab, vil revisor ofte sikre sig en forståelse, der sikrer en korrekt regnskabsmæssig behandling af regnskabsposterne og herunder også forholde sig overordnet til værdiansættelse, men regnskabslæser kan ikke lægge dette til grund for sin vurdering af regnskabet.

***) Kriterierne for opdeling af selskaberne fremgår af skemaet nedenfor.

Nærmere om de 4 erklæringsformer


Regnskabsassistance

Meget små virksomheder se foranstående skema, kan vælge at lade revisor afgive en erklæring om assistance med opstilling af regnskabet. Revisor giver da en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da revisor ikke udfører kon­troller af de oplysninger, ledelsen giver.


Formålet med erklæringen er at sikre, at årsregnskabet er underkastet en ”sagkyndig teknisk behandling”.

Vi hjælper med at opstille årsregnskabet for dig, og sikrer herunder, at det er i overensstemmelse med kravene i ÅRL til noteoplysninger, opstilling og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis m.v.


Vi må hverken fremhæve forhold eller tage forbehold i vores erklæring. Hvis vi finder fejl i regnskabet, vil vi dog normalt efter aftale med selskabets ejer rette fejlen.


Vi foretager som ingen kontrol af bilag, værdiansættelse af aktiver mv. Assistanceerklæringen tilfører derfor ikke årsregnskabet en væsentlig forøget troværdighed er derfor en ”erklæring uden sikkerhed”.

 

Review

Meget små virksomheder vælge en reviewerklæring, hvor revisor afgiver en erklæring med begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Revisor kontrollerer alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af reviewhandlinger, som primært består af forespørgsler og analyser. Revisor foretager en vurdering af regnskabets rigtighed ved at vurdere om analyser og ledelsens oplysninger understøtter regnskabsposterne og de indre sammenhænge i regnskabet. Ledelsens oplysninger verificeres ikke yderligere, medmindre revisor vurderer, at der er væsentlig usikkerhed omkring oplysningerne.


Formålet med erklæringen er at opnå en begrænset sikkerhed (55-65%) for, at væsentlige fejl og mangler i opdages. Risikoen for, at væsentlige fejl ikke opdages, er derfor relativt høj.


Hvis vi finder væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet, skal vi tage forbehold i vores erklæring. Vi skal endvidere fremhæve væsentlige forhold i årsregnskabet, fx usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. Disse regler svarer til det, der gælder ved en revision. Vi må dog ikke fremhæve oplysninger om andre forhold, fx ledelsesansvar.


Erklæringen er relevant, hvis fx banken eller andre interessenter ikke vil ”nøjes” med en assistanceerklæring.

Erklæringen er lidt dyrere end assistanceerklæringen som følge af ekstra tid til analyser og forespørgsler, der skal dokumenteres i vores kvalitetssikring.


 

Udvidet gennemgang

Små virksomheder kan vælge en udvidet gennemgang.


En udvidet gennemgang tager som et review udgangspunkt i ledelsens oplysninger og analyser. For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review gennemfører revisor 4 specifikke supplerende handlinger, herunder bekræftelse af oplysninger fra advokat, bank, kontrol af indberetning af moms og A-skat samt indhentelse af tingbogsoplysninger.


Formålet med erklæringen er at opnå en begrænset sikkerhed for, at væsentlige fejl og mangler i opdages. De 4 yderligere handlinger medfører dog, at sikkerheden er lidt højere end ved et review.


Risikoen for, at væsentlige fejl ikke opdages, er derfor relativt høj.


Samme arbejde som ved et review, se ovenfor. Herudover skal vi foretage 4 obligatoriske, supplerende handlinger:


  1. Engagementsforespørgsel til alle bankforbindelser (er alle forpligtelser med?)
  2. Indhente oplysninger fra personbog, tingbog og bilbog (ejer selskabet ejendomme m.v. og er alle forpligtelser med?)
  3. Indhente advokatbrev (er alle forpligtelser med?)
  4. Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT (er der foretaget korrekt og rettidig indberetning af moms, A-skat m.v?)


Hvis vi finder væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet, skal vi tage forbehold i vores erklæring. Vi skal endvidere fremhæve væsentlige forhold i årsregnskabet, fx usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift og fremhæve oplysninger om andre forhold, fx ledelsesansvar. Disse regler svarer til det, der gælder ved en revision.


Erklæringen kan være et alternativ til revision, og især på selskaber med ikke uvæsentlige varelagre, kan det være relevant at anvende erklæringen for bl.a. at undgå en kontrol af varelageret tilstedeværelse, der er relativt tidskrævende/ kompliceret.

En udvidet gennemgang er lidt dyrere end reviewerklæringen som følge af de 4 supplerende handlinger, der skal dokumenteres i vores kvalitetssikring.

 


Revision

Mellemstore og store virksomheder skal revideres. Mindre virksomheder kan vælge revision frivilligt. Ved en revision opnår revisor høj grad af sikkerhed (ca. 90-95%) for, at væsentlige fejl og mangler i opdages.


Revisionen tager udgangspunkt i en forståelse af din virksomhed og en vurdering af væsentlige og risiko for de enkelte regnskabsområder. Vores arbejde består af analyser og forespørgsler som ved et review eller en udvidet gennemgang, men herudover indhenter vi dokumentation til bekræftelse eller underbygning af rigtigheden af regnskabsposterne, herunder indhentelse af eksterne bekræftelser (fx kunder, advokat, ekstern lageropbevaring), fysisk kontrol af varelageres mv. tilstedeværelse, kontrol af afstemninger, stikprøvevis kontrol af bilag (bilagsrevision) og gennemgang af skriftlige aftaler mv.


Hvis vi finder væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet, fx fordi regnskabet giver ikke retvisende billede pga. forkert værdiansættelse, periodisering m.v., eller manglende lovkrævede oplysninger, skal vi tage forbehold herfor i erklæringen. Dette vil dog sjældent være relevant, da fejlen normalt vil blive rettet efter aftale med selskabets ledelse. Vi skal også tage forbehold, hvis vi ikke vurderer, at selskabet vil kunne fortsætte driften frem til det næste regnskabsårs udløb.


Hvis vi vil henvise til væsentlige forhold i årsregnskabet, fx hvis der er usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, skal vi fremhæve dette i vores erklæring. Vi skal også afgive fremhæve oplysninger om andre forhold, fx ledelsesansvar som følge af manglende overholdelse af selskabs-, skatte-, moms og bogføringslovgivningen m.v., herunder fx ulovlige ejerlån i regnskabsåret, manglende rettidig indberetning af moms m.v.


Revisionen er den dyreste erklæringsform. Merprisen afhænger meget af det enkelt selskabs aktiviteter. Og merprisen vil være forholdsvis høj, hvis der fx er et varelager, hvor lageret skal kontrolleres, hvorimod den vil være mere beskeden, hvis der er tale om et holdingselskab, der ikke har andre aktiviteter end investeringen i et datterselskab.